• 1 Riksförbundets namn

Föreningens namn är Esport United

 • 2 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Stockholm

 • 3 Föreningsform

Föreningen är en ideell förening.

 • 4 Syfte

Föreningens syfte är att agera som en stöttepelare åt våra lokalföreningar samt bedriva spelutvecklande aktiviteter och turneringar i Sverige och världen.

 • 5 Oberoende

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

 • 6 Verksamhetsår

Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

 • 7 Medlemmar

Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen betala föreningens medlemsavgift eller, om medlemskapet är gratis, årligen göra en skriftlig anmälan till föreningen.

Avgiftens storlek beslutas på årsmötet. Årsmötet kan besluta att det är gratis att vara medlem. En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.

 • 8 Styrelsen

Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Föreningens styrelse består av ordförande vice ordförande,  kassör, sekreterare och eventuellt suppleanter.

Samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.

 • 9 Revisorer

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte eller av styrelsen en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

 • 10 Valberedning

För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen.

 • 11 Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 1 oktober vartannat år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas (via brev, hemsidan, mail eller sms) minst två veckor i förväg.

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

) mötets öppnande

) mötets behörighet

) val av mötets ordförande

) val av mötets sekreterare

) val av 1-2 personer att justera protokollet

) styrelsens verksamhetsberättelse för förra året

) ekonomisk berättelse och revisors berättelse för förra året

) ansvarsfrihet för förra årets styrelse

) motioner

) årets verksamhetsplan

) årets budget och fastställande av medlemsavgift

) val av årets styrelse

) val av årets revisor

) val av årets valberedare

) övriga frågor

) mötets avslutande

 • 12 Extra årsmöte

Om styrelsen vill, eller revisor eller minst 3/4 fjärdedel av föreningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

 • 13 Firmateckning

Rätten att skriva avtal i föreningens namn, föreningens firma, tecknas av ordförande och kassör. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.

 • 14 Rösträtt

Endast en person från varje ansluten lokalförening har rösträtt, personen skall väljas ut genom lokalföreningens egna demokratiska processer. Personen måste dock ha full betalat medlemsavgiften för lokalföreningen i fråga för att personen skall har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

 • 15 Röstetal

Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får slumpen avgöra.

 • 16 Stadgeändring

Dessa stadgar kan bara ändras på ordinarie eller extra årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändringar (§16) och upplösning (§17) kräver beslut på ordinarie årsmöte.

 • 17 Upplösning

Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet. En ansvarig ska utses för att avsluta föreningens konton, sköta överföring av tillgångar samt avregistrering från förbundet.