Mission
Tillsammans är vi mer än bara ett förbund och sänker trösklarna till organisering inom esport. Det ska vara lätt att engagera sig. Vi skapar förutsättningar för en inkluderande, jämställd och lättillgänglig esport. En esport på lika villkor oavsett vad.

Vision
Vår vision är att vara en förebild och den gemenskapen i Sverige som stöttar sina medlemsföreningar bäst. Stödet vi erbjuder ska alltid vara kännbart och relevant. Tillsammans med våra medlemsföreningar vill vi se en gemenskap som enat jobbar aktivt mot utanförskap och mobbning inom digitalkulturen. Tillsammans för en inkluderande, jämställd och lättillgänglig e-sport. 

United we stand!

Våra värdegrunder
Som en grundprincip jobbar vi utifrån Svensk esports Code of Conducti alla lägen.

Grundstenen i vårt arbete är jämlikhet. Alla ska få vara med i gemenskapen som är e-sport. Oberoende av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder.

Gemenskap är en stark drivkraft inom e-sporten. Vi vill tillsammans med våra medlemsföreningar bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och utvecklas både enskilt och i grupp. Detta inkluderar bland annat att aktivt arbeta mot diskriminering, trakasserier, kränkningar eller något annat som kan skada utövare, åskådare eller organisationer. 

För oss är demokrati och delaktighet viktigt där alla medlemmars röster har lika värde. Alla föreningar som är medlemmar förväntas se till att deras verksamhet grundar sig i denna grundsyn. Det innebär att alla som deltar får vara med och bestämma och ta ansvar för sin verksamhet. Detta ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.