MUCF:s beskrivning av projektbidraget och dess nytta

Sedan den första januari går det via MUCF att söka projektbidrag till ungas organisering. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har regeringens uppdrag att fördela cirka 18,4 miljoner kronor inom stödformen under 2021.  Anmälan är öppen till och med artonde februari, och föreningar kan ansöka förutsatt att de uppfyller följande krav:

 • Ni är en ideell förening som varit verksamma i minst två år i Sverige.
 • Ni är demokratiskt uppbyggda och följer demokratins idéer.
 • Projektet måste starta under samma kalenderår som det ansöks inom och kan pågå i högst 12 månader. Projektet kan som tidigast starta 4 månader efter sista ansökningsdag, det vill säga den 18 juni. 


  Det är viktigt att notera att bidraget inte kan finansiera föreningens ordinarie verksamhet.

  Vad kan bidraget användas till?

  MUCF föreslår följande bidragsgrundande verksamhet:
  Ert projekt kan till exempel handla om att utveckla en organisation så att den på sikt uppfyller de krav som finns för organisationsbidraget till barn- och ungdomsorganisationer. Det kan också drivas för att utveckla ungas inflytande och delaktighet i en annan typ av organisation eller verksamhet, eller för att på annat sätt förbättra förutsättningarna för barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället. Projekten måste bedrivas lokalt. Bidraget kan täcka personal-, konferens- och möteskostnader, trycksaker med mera.

  Vilka typer av ansökningar prioriteras?
  Ansökningar prioriteras:
 • där föreningar samverkar lokalt med kommun eller andra föreningar
 • där projektet har en tydlig lokal prägel
 • där ungdomar är involverade i projektets aktiviteter
 • som är förankrade hos målgruppen.

Vill ni ansöka om projektbidraget gör ni det via följande länk (länk öppnar MUCF:s ansökningssystem):
https://www3.mucf.se/uas/Start.do